ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» інформує про намір провадити планову діяльність та надає оцінку її впливу на довкілля

(Матеріал публікується за погодженням із керівництвом Магдалинівської РДА)

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Ю: 03113, м. Київ, Пр. Перемоги, 74;
П: 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, тел. (044) 225-55-70
Код ЄДРПОУ 36050166

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планова діяльність, її характеристика
Метою планованої діяльності є споруджування розвідувальної свердловини №715 Пролетарського нафтогазоконденсатного родовища (НГКР) для розвідки покладів вуглеводнів. Глибина свердловини – 3000 м. Спосіб буріння – роторний, ГВД, комбінований. На майданчику свердловини планується спорудження водної свердловини, глибиною 60 м, проектним дебітом 3 м3/год. для забезпечення водою господарсько-побутових та технологічних потреб.
Технічна альтернатива 1: планова діяльність по свердловині здійснюється за допомогою бурових верстатів з дизель-електричним приводом.
Технічна альтернатива 2: виконання планової діяльності може відбуватись за допомогою бурових верстатів з електричним приводом, але в зв’язку зі значною віддаленістю об’єктів проектування від електромережі необхідної потужності, використання бурових верстатів з електричним приводом обмежене.

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1: свердловина № 715 Пролетарського НГКР розташована на території Жданівської сільської ради, Магдалинівського району Дніпропетровської області.
Територіальна альтернатива 2: Розташування устя свердловини обумовлено оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності
Забезпечення народно-господарського комплексу вуглеводневою сировиною, робочими місцями, наповнення бюджету. В економічному відношенні райони, переважно сільсько- господарські. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану районів планованої діяльності при пошуках та розвідуванні вуглеводнів, експлуатації інших об’єктів та обладнання – використовуються сучасні екологічно безпечні технології, у відповідності з «Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях», закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Для спорудження свердловини передбачається використання бурового верстату з дизель-електричним приводом потужністю до 7000 кВт. На період спорудження свердловини передбачається укладання угоди із землекористувачем (за згодою її власника) на користування земельною ділянкою площею 2,6 га. Глибина свердловини – 3000 м.
Застосовується типова схема свердловини. Обрано оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним (дизель-електричним) приводом. Повинні дотримуватись обсяги та концентрації дозволених викидів в атмосферне повітря від тимчасових джерел викидів. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.
Щодо технічної альтернативи 2. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом.
Щодо територіальної альтернативи 1. Пролетарське НГКР не знаходиться на землях природоохоронного призначення.
Щодо територіальної альтернативи 2. Відсутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1. Плановані об’єкти знаходяться в межах гірничого відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. На родовищі використовується закрита система збору, очищення, та повторного використання бурових розчинів, що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку ПЛАСів, розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи бурового устаткування. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, та облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам. Персонал Виконавця проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.
Щодо технічної альтернативи 2. Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність технічної альтернативи 2.
Щодо територіальної альтернативи 1. Планована діяльність знаходяться в межах гірничого відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
Щодо територіальної альтернативи 2. Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність територіальної альтернативи.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1:
– Вплив на атмосферне повітря обмежується короткочасними забруднювачами повітря: при зварювальних роботах, від двигунів внутрішнього згорання допоміжного обладнання і при випробуванні свердловини (спалювання газу на факелі). Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ та житлової забудови не очікується.
– Вплив на рельєф, ґрунти, ландшафт, рослинний і тваринний світ. Основні фактори впливу – це виділення певних площ землі для промислового користування, тимчасове відведення земель під будівництво, порушення ґрунтово-рослинного шару під час проведення будівельних робіт. Зазначені фактори можуть сприяти чи бути потенційними забруднювачами ґрунтів.
– Вплив на водні ресурси району планованої діяльності. Значний техногенний вплив на поверхневі та підземні води можливий в разі порушення технологічних процесів чи можливих наслідків аварійних ситуацій. Аварійні ситуації можуть виражатись у порушенні герметичності трубопроводів чи герметичності колон експлуатаційних свердловин. Враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану, вірогідність негативного впливу на водні ресурси від планованої діяльності мінімальна.
Щодо технічної альтернативи 2:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність технічної альтернативи.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах виділених земельних ділянок у Магдалинівському районі Дніпропетровської області, а саме при експлуатації машин, механізмів, бурового та іншого обладнання.
Будівництво свердловин здійснюється тільки в межах відведеної земельної ділянки.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Відсутня через відсутність територіальної альтернативи.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
Глибоке буріння відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля пункт 1, ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля.
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планової діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на початку тексту). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається уповноваженим територіальним органом з питань екології та природних ресурсів.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096) 512-94-24, email: ecology@adm.dp.gov.ua.

Прес-служба ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ»

Немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *